HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır
 

SIK SORULAN SORULAR

SEÇİMLER ve ORGAN ÜYELERİ

 

1) Odaların organlarında görev alacak üye sayılarının belirlenmesinde genel kurul toplantısına katılacaklar listesindeki üye sayısı mı, yoksa e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yer alan aktif üye sayısı mı dikkate alınacak?  

Oda organlarında görev alacak üye sayıları ve bu organlarda görev alacaklara verilecek ücret ve huzur haklarının tespitinde Bakanlık ESBİS’te yer alan kayıtlı üye sayısı dikkate alınacaktır. 

2) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim, denetim kurulu başkanlığı ve üyeliğine seçilmek için eğitim düzeyi şartları nelerdir?

Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurulu üyesi olarak seçilebilmeleri için;

a) Denetim Kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak;

b) Disiplin Kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak;

c) Yönetim Kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak, gereklidir. 

3) Organ üyeliğine seçilmek için aranan iki yıl şartı nasıl belirlenir?

Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin, Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmelerini düzenleyen 12’nci maddesinin (b) bendinde aynen; “(…)  kesintisiz en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak.” Hükmü yer almaktadır. Bu şart yeni kurulan odalarda aranmaz 

4)Hükümet komiseri veya bakanlık temsilci kimlerdir, temsilci istemede usul?

Konfederasyon ve federasyon toplantılarına Genel Müdürlük, birlik ve oda toplantılarına valilik tarafından temsilci görevlendirilir.

Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde birlik ve oda toplantılarına temsilci görevlendirebilir; durum ilgili valilik ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna bildirilir.

Bakanlık veya valilik tarafından temsilci tayin edilebilmesi için Temsilci tayin talebini kapsayan müracaatın toplantı tarihinden en az onbeş gün önce bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde gösterilen yetkili makama yazılı olarak yapılması,

Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi,

gerekir. 

5) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları seçimlerini nerede yapabilir?

İlçe seçim kurulu başkanı hâkimin adli ve idari yetkisinin ancak görevli olduğu ilçe ile sınırlı olması nedeniyle ve başka ilçe hudutları içinde yapılacak seçimi denetlemesi imkânsız bulunduğundan, YSK’ce objektif bir ölçüt getirilerek meslek kuruluşlarının organ seçimlerinin bu kuruluşların iş merkezlerinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanının gözetim ve denetimi altında yapılması kural olarak benimsenmiştir. Bu nedenle seçimlerin, kuruluşun merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yapılması gerekmektedir. 

6) İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine ödenecek ücretler nasıl belirlenir?

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır. 

7) Birden fazla seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim nasıl tespit edilir?

Bir ilçede birden ziyade ilçe seçim kurulu mevcut ise, meslek kuruluşlarının organ seçimlerinde görevli hâkimi belirlemek, meslek kuruluşunun iş merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanına aittir.   

8) Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserine ne kadar ücret ödenir?

Temsilcilerin her birine ve her toplantı için ayrı ayrı olmak üzere iş günlerinde brüt asgari ücretin onda biri günlük ücret net ödenir. İş günü dışında kalan tatil ve resmi bayram günlerine rastlayan diğer tatil günlerinde toplantı yapılması halinde, günlük ücret %50 (yüzde elli) arttırılarak ödenir.

Temsilcilere ödenecek ücret görevlendirmeyi yapan kurumun bildirdiği banka hesabına görevlendirmenin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki üç iş günü içinde yatırılır.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu, temsilci ücretlerinin ödenmesinden ve bu ödeme nedeniyle doğacak vergi ve yükümlülüklerden sorumludur. 

9) Seçimlerin durdurulması veya iptali halinde ne yapılacak?

Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler.

İl seçim kurulu en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar.

İptal kararının kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir.

Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır. Kurul seçimler yapılıncaya kadar oda/birlik/federasyonun günlük rutin nitelikteki iş ve işlemlerini yerine getirir.

 10) Mahalli idareler seçimlerinde “Muhtar” seçilmek isteyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yöneticilerinin istifa etmeleri gerekli midir?

Muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü olmadığından, seçimlere katılmak isteyen yöneticilerin istifa etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

11) Mahalli idareler genel seçimlerinde aday olmak isteyen meslek kuruluşları organlarında üye olanların istifa etmeleri gerekli midir?

Esnaf odalarında görev alan yöneticilerin mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliğine aday olmak istemeleri halinde istifa etmeleri gerekmektedir. 

12) Seçimsiz genel kurullarda toplantıya katılacaklar (haziran) listesi seçim kurulu başkanlığına sunulur mu? 

Seçimsiz genel kurullarda hazirun listesi seçim kurulu başkanlığına sunulmaz. 

13) Seçim sonuçlarına ne zaman, nasıl ve nereye itiraz edilebilir.

İtirazlar seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden 2 gün içerisinde, ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak yapılır.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanı hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

14) Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı nedir?

Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gündemde madde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, Ana sözleşme değişikliği için ise konunun gündemde yer alması ve genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı zorunludur. 

 

15) Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının organlarında kimler görev alamaz?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu üyeliği bulunanların,  aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları yasaktır.

Bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da, görev aldığı kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin Kurullarında aynı dönemde görev almaları yasaktır.

 Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 

16) Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar kayıtlı oldukları odaların hepsinde organ üyeliğine seçilebilir mi?

Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. 

17) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunda birden fazla görev alınabilir mi?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler.

Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. 

18) Birlik Başkanı aynı zamanda federasyon başkanı olabilir mi?

Aynı kişi, aynı dönemde birlik ve federasyon başkanı olamaz. 

19) Aylık ücretler ve huzur haklarının miktarı nasıl belirlenir?

Aylık Ücret ve huzur hakları esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. 

         Yönetim kurulu başkanlarına;

         Odalarda;

Üye sayısı 100-500 olan odalarda asgari ücret,

501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı,

1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı,

3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı,

10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı, 

         Birliklerde;

Üye oda sayısı 25'e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı,

26-50 olanlarda asgari ücretin dört katı,

51-100 olanlarda asgari ücretin beş katı,

101-150 olanlarda asgari ücretin altı katı,

151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı,

            Federasyonlarda;

Üye oda sayısı 50'ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı,

51-100 olanlarda asgari ücretin altı katı,

101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı,

Aylık tavan ücret olarak belirlenebilir. 

Yönetim kurulu başkan vekillerine yönetim kurulu başkanı için belirlenen aylık ücretin 2/4’si, denetim kurulu üyelerine 1/4’i; disiplin kurulu üyelerine yine 1/4’i aylık tavan ücret olarak belirlenebilir. 

Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına yönetim kurulu başkanı için belirlenen ücretin 1/5'i huzur hakkı olarak belirlenir.

Bu ücretler asgari ücretin BRÜT TUTARI ÜZERİNDEN NET olarak ödenir. 

20) Aylık ücret ve huzur hakları,  kanunda belirlenen oranların altında tespit edilebilir mi?

Genel kurul kararı ile Kanunla tespit olunan ücretlerin altında aylık ücret ve huzur hakkı tespit edilebilir. 

21) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları,  yönetim kurulu başkanına verilecek ücretin 1/5’i olmak zorunda mıdır?

Genel kurul kararı ile bu oranın altında huzur hakkı tespit edilebilir. 

22) Aylık ücretler ve huzur haklarını belirleme yetkisi genel kurul kararı ile yönetim kuruluna devredilebilir mi?

Aylık ücretler, huzur haklarının meslek kuruluşunun genel kurulunca belirlenmesi gerekmekte olup bu yetki yönetim kuruluna devredilemez. 

23) Oda yönetim kurulu başkanı aynı zamanda birlik yönetim kurulu başkanı ise birlikten de aylık ücret alabilir mi?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yalnızca yüksek olanı alırlar. 

24) Genel kurul toplantısına katılım nasıl olur?

Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır. 

25) Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden ücret alabilirler mi?

Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler. 

26) Oda yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan vekillerine yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ödenir mi?

Aynı meslek kuruluşundan aylık ücret alanlara, huzur hakkı ödenmez. 

27) Unvan değişikliği nasıl yapılır? 

Unvan değişikliği, yönetim kurulunun kararı, Bakanlığın izni ve genel kurulun kabulüyle gerçekleşir. Unvan değişikliği, ön iznin alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır, aksi takdirde ön izin geçerliliğini yitirir. Unvan değişikliği, genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur. İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez.

Unvan değişikliğinin kabulü için genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde yer alan üyelerin yarısından fazlasının kararı gerekir.

28) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi/dışı harcırahları miktarı nasıl belirlenecek?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı harcırahları ise o ülke için en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz. 

29) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurulu başkanı istifa ettiği takdirde yönetim kurulu üyeliği devam eder mi?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları seçimleri ile yönetim kurulu başkanının ayrı ayrı ve tek dereceli olarak seçileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla; başkanlık görevinden istifa edenlerin, başkan seçilmiş olmasına bağlı olarak kazanmış olduğu yönetim kurulu üyeliği de sona erer. 

30)Denetim kurulu toplantıları ne zaman yapılır ?

Denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar.

Denetim kurulları yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel kurula rapor halinde sunarlar. 

31) Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde ne yapılmalıdır?

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, odalar birlik tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yönetilir. 

32)Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilmesi için yönetim kurulu toplantılarına çağrının yazılı olarak mı yapılmış olması  gerekli midir?

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilmesi için toplantı çağrılarının yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

33) Mahalli idareler seçimleri nedeniyle propaganda yasaklarının başladığı dönem ile oy kullanma gününde esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları seçimi yapılabilir mi?

Mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanmakta olan seçim takvimine göre seçim propaganda yasaklarının başladığı ve sürdüğü dönem ile oy verme gününde meslek kuruluşları seçimlerinin yapılmasına imkân bulunmamaktadır. 

34) Birlik disiplin kurulu üyeleri Birlik seçimlerinde oy kullanabilir mi?

Disiplin kurulu üyelerinin birlik genel kurulunda yer almaları ve oy kullanmaları yönünde bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle disiplin kurulu üyeleri birlik seçiminde oy kullanamazlar. 

35) Denetim kurullarında asıl ve yedek üye kalmaması durumunda ne yapılmalıdır?

Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar görev yapmak üzere odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda ise Konfederasyon tarafından bir denetçi atanır. 

36) e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yer almayıp, üye kayıt defterinde ismi bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılacaklara ait listeye dâhil edilebilir mi?

Esnaf sanatkârlar meslek kuruluşlarının  genel kurula katılacaklara ait liste ile yönetim kurulu üye sayıları,  Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı esas alınarak belirlenip düzenlenmektedir. 

37) Olağanüstü genel kurul toplantısı nasıl yapılır?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurulları;

a)     Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu tarafından,

b)    Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından,

c)     Denetim kurulu tarafından,

d)    Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından,

Olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılmaz. Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir. 

38)Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonda temsil ve ilzamla kim yetkilidir?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.

 

39)Başkanın istifası halinde yerine kim başkan seçilir?

 

Başkanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda, yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere kendi aralarından birisini başkan olarak seçebilmektedir.

 

40)Yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üye için bir yaptırım var mıdır?

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet etmemesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplantı yapılır. 

 

Mazeretlerin iştirak edilmeyen toplantıdan önce veya hemen sonra yönetim kuruluna sunulması ve mazeretin ilk toplantıda değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca ispat hukuku açısında mazeret bildirimi yazılı yapılmalıdır.  Sözlü ve telefonla yapılan mazeret beyanlarının ispatı imkansız olmamakla birlikte zor olacaktır.

 

RESMİ MÜHÜR

1-Resmi Mühür nerede üretilmektedir?

Mühür ve Soğuk Damgalar 12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Mühür Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Genel tarafından üretilmektedir. 

2-Resmi Mühür ücreti nedir ve hangi banka hesabına yatırılması gerekir? 

     Resmi Mühür ücreti 60.-(AltmışTürkLirası)dır.

     Halkbankası Bakanlıklar Şb.16 0000 25 No.’ Lu hesaba yatırılması gerekmektedir. 

3-İlk defa resmi mühür talep edilirken hangi evraklar gerekmektedir? 

     Resmi Mühür Banka Dekontu

     Ana Sözleşmenin Odanın Unvanının Olduğu Ön Sayfanın Fotokopisi talep yazısı ile birlikte bir üst kuruluşa gönderilmelidir. 

4-Kullanılan resmi mühür kaybedilmişse hangi işlemler yapılmalıdır? 

     Oda tarafından kullanılan Resmi Mührün ya da beratın kaybedilmesi halinde  Odanın Denetim Kurulu tarafından kayıp tutanağı hazırlanmalıdır. Yapılacak yeni mühür talep yazısının ekine;

      banka dekontunun bir örneği,

     varsa resmi mühür beratının aslı ( berat ya da mühür kaybedilmişse oda denetim kurulu tarafından hazırlanan kayıp tutanağı),

     ana sözleşmenin odanın unvanının olduğu ön sayfanın fotokopisi

              talep yazısı ile birlikte bir üst kuruluşa gönderilmelidir. 

5- Oda tarafından unvan değişikliği yapılmış ise talep yazısına hangi belgeler eklenmelidir? 

     Resmi Mühür banka Dekontu

     Resmi Mühür beratının aslı ( berat ya da mühür kaybedilmişse oda denetim kurulu tarafından hazırlanan kayıp tutanağı),

     Unvan değişikliği  olağanüstü genel kurul kararı,

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen unvan değişikliği ön izin yazısının bir örneği,

6-Kullanılan resmi mühüre ek mühür talep edilecek ise ve kullanılan mühür 1-2-3 gibi sıralı değilse yapılması gereken işlemler nelerdir? 

     Örn:. ….. Esnaf Odası kullandığı mühüre 1 adet ek mühür istiyorsa kullandığı mührün beratı ile birlikte talep ettiği kadar belirlenen mühür bedelini bankaya yatırması gerekmektedir.

     Kullanılan mühür iptal edilip yeniden sıra no.lu mühür yapılır. (örn: ….. Esnaf Odası 1 ……Esnaf Odası 2 )

            talep yazısı ile birlikte kullandığı mührün beratını bir üst kuruluşa gönderilmelidir. 

7-Presli Soğuk Damga ücreti nedir ve hangi banka hesabına yatırılması gerekir?

     Resmi Mühür ücreti 1.140.-(BinYüzKırkTürkLirası)dır.

     Halkbankası Bakanlıklar Şb.16 0000 25 No.’ Lu hesaba yatırılması gerekmektedir. 

8- Yeni resmi mühür talebi yapıldıktan sonra kullanılmakta olan (eski) resmi mühür ne zaman ve nereye iade edilir?

Yeni imal edilen resmi mühür, teslim alacak kişi adına düzenlenmiş yetki belgesi ve nüfus cüzdanı örneği ile Konfederasyondan teslim alındıktan sonra eskiyen mühür üst yazı ile Konfederasyona teslim edilir.

9-Presli Soğuk Damga talebi için hangi evraklar gereklidir?

     Presli soğuk Damga talebi için resmi mühürde yapılan işlemler ve evraklar gerekmektedir.
 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa İlişkin Sorular

1-Esnaf ve Sanatkar Kimdir? 

Esnaf ve sanatkâr; ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, 

-Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran,  

-Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,  

-Basit usulde vergilendirilenler veya vergiden muaf bulunan, 

-İşletme hesabı esasına göre deftere tabi olan, 

meslek ve sanat sahibi kimselerdir.  

2-Esnaf ve sanatkâr meslek kolları listesine nereden ulaşabilirim? 

21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan esnaf ve sanatkâr meslek kolları listesi web ana sayfamızda yer almaktadır.  

3-Odaya üye olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

 

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak. 

4-Odalara kayıt nasıl yapılmaktadır? 

Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil müdürlüğü tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. 

İlgili oda yönetim kurulu sicilden gelen bilgiler çerçevesinde üyelik kararını ilk toplantıda alır. Kanuna göre oda yönetim kurulunun, sicile kayıt olan ve bilgileri ilgili odaya (elektronik ortamda) gönderilen üyenin odaya gelmesi beklenilmeden, ilk toplantısında üyelik kararını alması gerekmektedir. Üyenin odaya gelmemesi üyelik kararının alınmasını engellemeyecektir 

5-Odaya kayıt için sicile kayıt mecburiyeti var mıdır?

Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir.

Esnaf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar 

6-Vergi mükellefiyetini başladıktan kaç gün sonra sicile kayıt olunmalıdır? 

Esnaf ve sanatkârlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.  

7-Sicile kayıt yaptırılmamasının müeyyidesi nedir? 

Esnaf ve sanatkar sicili kaydını yaptırmayanlar,  ESOB tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.  

8-Oda kaydımın olup olmadığını  nerden öğrenirim. 

İliniz Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.  

9-Esnaf ve sanatkar sicil kaydımın olup olmadığını ve sicil numaramı nerden öğrenirim.  

İliniz Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.  

10-Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar,  faaliyetleri ile ilgili tüm odalara kayıt olmak zorunda mıdırlar? 

Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların   esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olmaları yeterlidir.  

Ancak üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. 

Burada dikkat edilecek bir husus;  üye farklı işyerlerinde farklı meslekleri icra ediyorsa,  her bir mesleği sicile ayrı ayrı tescil edileceğinden,  meslekleri ile ilgili odalara da kayıt olmak ve her bir odada ayrı ayrı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.  

11-Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına kayıt olabilirler mi ? 

Aynı faaliyetten (tek bir işyeri) dolayı, esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki, ticaret ve sanayi odasına, odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler.  

Ancak farklı mesleklerden dolayı her iki meslek kuruluşuna bağlı odalara kayıt olmaları mümkündür.  

12-Büyükşehire dahil ilçelerde kurulu bulunan veya daha sonra büyükşehir ilçe sınırlarına dahil edilen ilçelerde kurulmuş odalar, yeni üye kaydı yapabilirler mi?

Söz konusu odalar,  mevcut üyeliklerini koruyabileceklerdir. Ancak daha sonra yapılacak yeni üye kayıtlarında, odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların isteklerine göre ilçelerinde kurulu bulunan odaya ya da il merkezinde kurulu bulunan ilgili odaya kayıt olmaları gerekmektedir. 

13-Oda üyelerinin,  meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını yapmaları halinde  borsaya resen kayıtları yapılabilir mi? 

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı esnafın, ticaret borsasına kayıtlarının resen yapılabilmesi için; borsa kurulan yerde, ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı işi ile uğraşması, bu maddelerin ticaretini yaparak, kazancını ve geçimini bu maddelerin alım veya satımından sağlaması, ayrıca esnaf ve sanatkâr sicili kaydında iştigal konuları arasında borsaya tabi maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır.

14-Vergi kaydını sildiren üyelerin oda üyelikleri hangi tarih itibarıyla silinmelidir ?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Üyeliğin son bulması başlıklı 8 inci maddesinin (d) bendinde; “Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirme şartını yerine getirmeyen üyelerin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler doğrultusunda;  Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin oda kayıtlarının vergi kayıtlarının silindiği tarih itibarıyla silinmesine yönetim kurulunca karar verilmesi, üyenin odaya bulunan yıllık aidat ve kesinleşmiş gecikme zammı borçlarının vergi kaydının silindiği tarihten itibaren geriye dönük olarak 5 yıl tahsil edilmesi gerekmektedir.   

15-Esnaf sanatkarların yanlarında çalışan vergiye tabi olmayan kişilerin (kalfa, çırak vb.) esnaf ve sanatkar sicil ve/veya oda kayıtlarının yapılması gerekir mi? 

Esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışanlar  vergi mükellefi olmadığından oda ve sicile kayıt olamazlar. 

16-Oda kaydı yönetim kurulunca silinen üyelerden yıllık aidat ve gecikme zammı tahsil edilir mi? 

Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; Kayıt ücretinin kayıt esnasında, yıllık aidatın nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödeneceği, oda kaydını sildiren üyelerin aidatının üye kaydının silindiği ay itibariyle alınacağı, süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararların ilam hükmünde olduğu ve icra dairelerince yerine getirileceği, gecikme zammının, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemeyeceği,

Ayrıca Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin yıllık aidat başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında; Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zamanaşımı süresinin beş yıl olduğu, bu süre içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamlarının terkin edileceği,

Yıllık aidat borçlarının gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi oda açısından Kanuni bir yükümlülüktür. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Anayasanın 135 inci maddesi gereğince, özel Kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.  

Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıtlı üyelerin aidat ödemeleri Kanundan kaynaklanan bir yükümlülük olduğundan kaydı silinen üyelerinde geçmişe dönük aidat borçlarının takip ve tahsil edilmesi yasal bir zorunluluktur.

17-Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin gecikme zamları nasıl hesaplanmaktadır?

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine    göre hesaplanmaktadır.  

 18-Kanunun Geçici 3 üncü maddesi gereğince üyelik kayıtları nasıl silinmiştir. 

Kanunun Geçici 3 üncü maddesi gereğince 15/08/2015 tarihine kadar güncelleme işlemleri yapılmayan üyelerin kayıtları; 

Vergi dairesi kayıtları 21/06/2005 tarihinden önce kapatılanların oda kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun Geçici-3 üncü maddesi uyarınca 15/08/2005 tarihi itibariyle, 

Vergi dairesi kayıtları 21/06/2005 tarihinden sonra kapatılanların oda kayıtlarının; söz konusu üyelerin başvuru tarih itibariyle, 

Sicil kayıtlarının ise (geriye dönük silinmesi için mahkeme kararının bulunması dışında)  her iki durumda olanlar için de başvuru tarihi itibariyle , 

            silinmesi gerekmekte idi. 

19-Geçici 3.maddeye göre silinen üyelerden yıllık aidat alınır mı?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Meslek Kuruluşları Kanununun “Üyelik Şartları” başlıklı 7 inci maddesi ile; odaya üyelik için vergi mükellefi olmak şartı getirilmiş, kayıt ücreti ve yıllık aidatları düzenleyen 61 inci maddede; oda kaydını sildiren üyelerin üyelik aidatlarının üye kaydının silindiği ay itibarıyla tahsil edileceği öngörülmüştür.

Ancak, 5362 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince, 15/08/2005 tarihine kadar tamamlanması gereken sicil ve oda kayıtlarının güncellenmesi işleminin tam anlamıyla yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan bu tür sorunlardan dolayı ilgili esnaf ve sanatkarların sorumlu tutularak kendilerine maddi külfet yüklenmesinin sorumlu idare ve hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce vergi mükellefiyetliği sona ermiş kişilerin üyeliği de Kanun gereği sona erdiğinden aidat tahakkuku söz konusu olamayacağı hususu Bakanlıkça mütalaa edilmektedir. 

Ayrıca 21/06/2005 tarihinden önce vergi kaydı bulunmayan ve bugüne kadar güncellenmesi gerçekleştirilmeyen üyelerin sicil kayıtlarının başvuru tarihi itibarıyla, oda kayıtlarının ise 15/08/2005 tarihi itibarıyla Oda Yönetim Kurulu kararı alınarak silinmesi gerekmektedir.

20-Oda yönetim kurulunun kayıt ücret ve yıllık aidat belirleme yetkisi var mıdır? 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat; 5362 sayılı  Kanunun 61’inci maddesi ve “Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik”te belirtilen oranlar dikkate alınarak,  Konfederasyonumuzca belirlenmekte olup, oda yönetim kurullarının yıllık aidat ve kayıt ücreti belirleme yetkisi bulunmamaktadır.   

21-Aidat borçlarının tahsili için oda tarafından ne yapılabilir? Oda bu alacaklarından ve gecikme zamlarından vazgeçebilir mi?

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.” denilmektedir.

Odanın aidat alacağı ve bu alacağın süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilecek gecikme zammı alacağı kanundan kaynaklanan kamu alacağı niteliğinde olduğundan oda yönetiminin bu alacağından kendi iradesiyle vazgeçme gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. 

22-Oda üyesi  olan esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda mirasçılarının  yükümlülükleri nelerdir? 

Oda üyesi esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda, genel olarak Miras Hukuku hükümleri çerçevesinde ölenin hakları ve yükümlülükleri bütün olarak mirasçılara intikal eder.

Üyenin ölümü halinde ise aidat borçları; ölüm tarihi esas alınarak tahsil edilecektir. Bu durumda mirasçılardan vukuatlı ölüm belgesinin aslını veya onaylatılmış suretini istemek uygun olacaktır. Öte yandan aidat borçları mirası reddetmemeleri halinde mirasçılardan tahsil edilecektir.

23-Birden fazla meslekten dolayı karma odaya kayıtları yapılan üyelerin, her meslek için  kayıt ücreti   ve yıllık aidat ödeme zorunluluğu var mıdır? 

Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, karma odaya her bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir.      

Ancak,  yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilir. 

24-Esnaf ve sanatkarların,  çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması halinde, ihtisas odasına kayıt esnasında kayıt ücreti tahsil edilir mi?  

Esnaf ve sanatkarların,  çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması halinde, kayıtlı bulundukları odalardaki kayıtlarının yeni kurulmuş olan ihtisas odasına gönderilmesi gerekeceğinden, bu kişilerin ayrıca yeni kurulan ihtisas odasına kayıt ücreti ödemeleri gerekmemektedir.  

Ayrıca, ihtisas odasına kayıtları devredilen üyeler, eski odalarına o yılın aidatını ödemiş iseler, yeni odaya takip eden yıldan itibaren yıllık aidatı öderler. Şayet, eski odalarına o yılın aidatını ödememiş iseler, yeni odaya devredildikleri tarihten itibaren yıllık aidatın, yılın kalan aylarına isabet eden kısmını devredilen odaya öderler. 

25-Yıllık aidatın ilk taksiti ödendikten sonra, asgari ücretin değişmesi durumunda ekim ayında ödenmesi gereken ikinci taksit tutarı, yeni asgari ücrete göre mi belirlenecek? 

Üye,  yıllık aidatın ilk taksitini Nisan ayında ödemiş  ise, Ekim ayı taksiti yılın ikinci yarısında değişen  yeni aidatın yarısı olarak tahsil edilecektir. Üye, yıllık aidatı peşin ödemiş ise aidat farkı talep edilmeyecektir.  

26-Kayıt ücretinin alındığı takvim  yılı için  ayrıca yıllık aidat ödenmesi gerekir mi? 

Kayıt ücretinin alındığı takvim yılı için üyelerden ayrıca yıllık aidat alınmaz.  

Ancak, oda veya sicil kaydı silinenlerin aynı yıl içinde tekrar kayıt edilmeleri hâlinde, kendilerinden kayıt ücreti tahsil edilir. 

27-Kayıt ücreti ve yıllık aidatın kredi kartı ile tahsil edilebilir mi?

Günümüz bankacılık ve ekonomi sisteminde kredi kartları, nakit gibi işlem ve işlev gördüğünden; odaların üyelerden tahsil etmesi gereken kayıt ücreti ve yıllık aidatların, yılı içerisinde belirlenen miktarın net olarak ilgili odanın kayıtlarına geçebilecek şekilde kredi kartlarından tahsilinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

28-Oda kaydını sildiren üyeye aidat iadesi yapılır mı? 

Oda kaydını sildiren üyenin aidatı,  o yıl için üyeden alınması gereken tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının silindiği tarihe göre  tahsil edilir.  

29-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilir mi?  

Basit usul belgeleri hariç (TESK-2006/1sayılı genelge) Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmeyecektir.  

30-Genel sekreterler ticari faaliyette bulunabilir mi?

Genel sekreterin, oda/birlik/federasyon ile aksine bir sözleşmesi yoksa; aynı zamanda esnaf ve sanatkarlık faaliyetinde bulunması mümkündür. 

31-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Nedir? 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun birinci maddesinde Odaların tanımı, amacı açıklanarak yapılmıştır. Buna göre Odalar, esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların; 

-Meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak,

-Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,

-Mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak,

-Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak,

-Meslek disiplini ve ahlâkını korumak, 

amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardır.  

32-Yeni kurulan odalar ne zaman tüzel kişilik kazanır?

Oda, kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulu tarafından  oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapılan üyelerde dahil 90 gün  içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda organlarını teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur. 

Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunu da yapmak zorundadır. 

33-Yeni kurulan odalar Birliğe ve varsa Federasyona kayıt ücreti ödeyecek mi?

Odalar, çalışma bölgesi içinde bulundukları Birliğe ve varsa çalışma konularındaki ihtisas Federasyonuna  kuruldukları tarihten itibaren 1 ay içinde kayıt olmak zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyen odalar Birlik ve Federasyon tarafından  resen kaydedilir ve bu durum ilgili Odaya yazılı olarak bildirilir.     

34-Oda feshi  konusunda karar alınabilmesi için toplantı yeter sayısı nedir?

Olağan fesih koşulları dışında,  Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gene kurul gündeminde madde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı gerekmektedir. 

35-Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının feshedilmesi halinde  yapılması gerekenler nelerdir?

Feshedilen odaların bağlı oldukları birlikçe görevlendirilecek heyet tarafından, borçları kendi varlığından ödenip, alacakları tahsil edildikten sonra ve tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra kalacak meblağ ile ayni haklar, heyet tarafından tutanak ile birliğe devredilir.

Fesih olan odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından muhafaza edilir.  

36-Ana sözleşme değişikliği için gerekli koşullar nedir?

Bakanlık ön izni, 

Genel kurul gündeminde yer alması, 

Genel kurul kararı, 

Genel kurul  üyelerinin yarısından fazlasının kararı gerekmektedir. 

37-Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının ihtiyacı olan  üyelerine maddi yardımda bulunabilmeleri mümkün müdür?

Odalar,  bir önceki yıl gayrisafi gelirlerinin %10’unu geçmemek kaydıyla belge ve diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki üyelerine yardımda bulunabilir. 

38-Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının gayrimenkul alım ve satımlarında dikkat etmeleri gereken kurallar nelerdir?

5362 sayılı Kanuna göre oda, öncelikle genel kurul kararının ve bağlı olduğu birliğin muvafakatının alınması zorunludur.    

39-Mutabakat Komiteleri Nedir ve Kimlerden Oluşur? 

Mutabakat komiteleri; 

-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında, 

veya  

-Bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında, 

üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il ve ilçelerde kurulan komitelerdir. Bu komiteler anlaşmazlıkları, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde çözüme kavuştururlar.  

Mutabakat komitelerinin oluşumu aşağıdaki şekildedir. 

a) 5362 sayılı Kanun’a tabi odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il ve ilçelerde mülkî amirin başkanlığında ilgili odaların ve Birliğin birer temsilcisinden oluşur, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.  

b) Bu Kanun’a tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il ve ilçelerde mülki amirin başkanlığında illerde Birlik, ilçelerde ilgili oda ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarının birer temsilcisinden oluşur.

Komite kararlarına karşı ilgililer tarafından on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil müdürlükleri kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar. 

40-Meslek Kuruluşları Resmî Yazışmalarını Ne Şekilde Yapmalıdır? 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının birbirleriyle yapacakları yazışmalar ile kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. 

Odalar, Bakanlıklar ve Konfederasyonla olan yazışmalarını bağlı bulundukları birlik aracılığı ile yapmak zorundadır. 

Ayrıca, federasyona kayıtlı  odalar, Bakanlık ve Konfederasyonla olan yazışmalarını bağlı bulundukları federasyon aracılığı ile de yapabilirler. 

41-Belirlenen ücret tarifelerinin altında mal ve  hizmet satışı yapılabilir mi? 

Üretilen mal ve hizmetlere ait fiyat tarifelerinde yer alan fiyatlar üst sınırları gösterdiğinden, belirlenen fiyatların üstüne çıkmamak koşuluyla,  tarifede yer alan fiyatın altında bir fiyatla mal ve hizmet satışının yapılabilmesinin her zaman mümkündür. 

42-Odalarca hazırlanan ücret tarifeleri, Birlik tarafından değiştirilerek uygulamaya konulabilir mi?

Birlik tarafından ücret tarifelerinin değiştirilerek uygulamaya konulması  “Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre mümkün değildir.  

43-Birden fazla mesleği  icra eden üyenin, esnaf ve sanatkar siciline,  her bir meslek için ayrı ayrı   kayıt yaptırması gerekmekte midir?  

Esnaf ve sanatkarların sicile icra ettikleri her bir meslek dalı için ayrı kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

44-Hangi durumda esnaf ve sanatkar işletmesi şube olarak esnaf ve sanatkar siciline kayıt edilir? 

Aynı sicil bölgesinde, aynı odanın çalışma bölgesi içerisinde, aynı meslek dalında ikinci bir işyeri açılması durumunda yeni açılan işyeri esnaf ve sanatkar siciline şube olarak kaydedilir.    

45-Esnaf ve sanatkarların meslek dallarını  değiştirmeden,  işyerlerini aynı sicil bölgesi içerisinde bir odanın çalışma bölgesinden diğer bir odanın çalışma bölgesine taşımaları durumunda esnaf ve sanatkar sicilinde ne tür bir işlem yapılır. 

Bu durumda esnaf ve sanatkar sicilinde tadil işlemi yolu ile ilgilinin hem odası hem de adres bilgileri değiştirilerek  işlem yapılır.  

46-İcra ettiği mesleki faaliyeti bırakıp başka bir mesleki faaliyete başlayan esnaf ve sanatkar,  bu durumunu sicile nasıl tescil ettirir? 

Önce ilgilinin yeni başladığı meslek dalından tescil işlemi yapılır, daha sonra da faaliyetine son verdiği meslek dalından meslekten terk işlemi yapılır.  

47-Mesleki faaliyetine başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde esnaf ve sanatkar siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen esnaf ve sanatkara nasıl bir müeyyide uygulanır? 

Önce ilgili Türk Ticaret Kanununun 33 üncü maddesi çerçevesinde esnaf ve sanatkar siciline kayıt olmaya davet edilir. Buna rağmen kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen esnaf ve sanatkar, Birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar sicil kaydı yapılana kadar esnaf ve sanatkarın faaliyetini durdurur.

48-Esnaf  ve sanatkarların mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak çalışma bölgelerinde ihtisas odası kurulması halinde kayıtları yeni kurulan odaya nasıl aktarılacaktır? 

İlgili esnaf ve sanatkarların kayıtları ihtisas odasına tadil işleminden oda değişikliği yapılarak aktarılacaktır. (Bu gazetede yayınlanmamaktadır ücretlidir.) 

49-Esnaf ve sanatkar siciline kayıt yapılmadan ilgilinin oda kaydı yapılması mümkün müdür. 

Esnaf ve sanatkarların,  sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kayıtları yapılamaz. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler sicil tarafından Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanında elektronik ortamda ilgili odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.      

50-Belediye kararı ile yapılan adres değişikliklerinden ücret tadil ücreti alınacak mıdır?  

Belediye kararı ile üyenin sicile bildirdiği adreste  değişiklik olması durumunda, üyenin yeni adresi tadil olarak gerçekleştirilecek ve  bu işlemden ücret alınmayacaktır.

 

Sorunuza  Cevap  Bulamadıysanız  Tıklayınız...
 

TESK BİM  2008 - 2010