HIZLI CEVAP SİSTEMİ
"TESK Hızlı Cevap Sistemi"nde yer alan bilgiler Konfederasyonumuzu bağlayıcı değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır

 Konu : Esnaf ve Sanatkarların Muhatap Olduğu Diğer Yasalardan Kaynaklanan Sorunlar

Soru: Merhaba seyyar bir fast food dükkanı açmak istiyorum.bununla alakalı ruhsat bilgileri hangi alanda değerlendirilmektedir. Gerekli izinleri ve düzenlemeleri nereden temin edebilirim. Teşekkür ederim.    Cevap: Sayın Hakan UZUNER, Konfederasyonumuza ulaşan 25028 sayılı başvurunuz incelenmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili düzenlemeler 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENiLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞi PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERi işyerleri maddesinde Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlerin aranacağı belirtilmektedir. d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluacaktır. 2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satıĢ yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır. Gezici satı aracı için aranacak şartlar şunlardır: 1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır. 2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır. 4- Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır. 5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır. 6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır. f) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri seyyar satış araçları Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır: 1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır. 2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır. 3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır. 4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır. 5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır. 6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır 7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır. 8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır. 9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır. 10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır. 11- Atık su toplama deposu bulunacaktır. Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak bağlı olduğunuz belediyeye başvurmanız uygun olacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2013-07-08 13:47:00   Cevap Tarihi:2014-01-21 11:12:00

Soru: ilçemizde yaklaşık 10 yıl önce şehir dışında sanayi bölgesi kuruldu ve o dönemde esnaflık yapan kişi ve kurumlara dükkanlar uzun vadeli kredili şatışları yapıldı.tabi zamanla esnaflığı bırakanlar veya başka mazereti olanların dükkanları resmiyette boş görünmelerine karşın bütün hepsi depo vazifesi görmektedir.ben mobilya imalat dükkanı açmak için kiralanabilecek durumda olan dükkan varmı diye sanayi kooperatif başkanlığına şahsi başvuruda bulundum.bana şuan boşta dükkan olmadığı ve olanlarında depo olarak kullanıldığı söylendi. sanayi bölgesini dolaştım birçok dükkanın şehir içindeki marketlerin, beyaz eşya satıcılarının, yemcilerin v.s. stok malzemelerini koydukları depo vazifesi gördüğüne şahit oldum.devletimizin küçük ve orta ölçekli esnafları ve esnaf olmak isteyenleri her konuda desteklediği bu dönemde bilgi birikimim ,cesaretim ve azmim olmasına karşın kiralık bir dükkan bulamamam sebebiyle bu isteğimi gerçekleştiremiyorum.sanayi bölgesinde öncelikli olarak üretim faaliyetine dayalı esnaf ve sanatkarlarmı olması gerekir yoksa birtakım kişilerin karlarına kar katabilmesi için depolarınmı olması gerekir.bu konuda ne yapabilirim veya nereye başvurmam gerekir.ilçedeki başvuracağım kurumlarda zaten bu kişilerin söz sahipliği olduğu için hiçbir sonuç alamıyorum.malum bilirsiniz küçük yerlerde birtakım hatrlı kişiler olur. vatandaş önemli değildir o hatırlı kişiler işin içinde olduğunda..    Cevap: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görevleri a) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak. b) (Değişik: 4/7/2012-6353/56 md.) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu yararı kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin işlemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek. c) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi oluşturmak. ç) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim organizasyonları düzenlemek, bölge ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik yapmak. d) Organize sanayi bölgeleri altyapı yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binası ve sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamını, sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek. e) (Ek: 4/7/2012-6353/56 md.) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, belli bir coğrafyada faaliyet gösteren firmaların; üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyasına etki eden kurumlarla işbirliği içerisinde olduğu kümelenme girişimleri için destek programları hazırlamak, hibe vermek; bu girişimleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek. Olduğundan konuya ilişkin Bakanlığın ilgili genel müdürlüğünden bilgi alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Web adresi: http://kss.sanayi.gov.tr/About.aspx?lng=tr  
 Soru Tarihi:2013-07-19 23:05:00   Cevap Tarihi:2013-09-03 10:58:00

Soru: 2008 yerel seçimlerinden 2 ay önce iş yeri açma ruhsatı almış bulunmaktayım yerel seçimlerinden sonra üsküdar belediyesinden ayırlıp atasehir belediyesine geçmiş bulunmatadır üsküdar belediyesinden almış olduğum ruhsat atasehir belediyesince uygun bulunmayıp aynı ücret karşılığında tekrar ruhsat başvurusu yapılmasını istendi. bu konuda mağdurum ne gibi işlemler yapabilirim...    Cevap: Sayın Durmuş AKBULUT, Konfederasyonumuza ulaşan 28451 sayılı başvurunuz incelenmiştir. 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli başlıklı 8 inci maddesinde ne gibi durumlarda işyeri açma ruhsatının yeniden düzenleneceği belirtilmektedir. İlgi maddede Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda bağlı olduğunuz belediyeye yeniden başvurarak kendi iradeniz dışında yapılan bu değişiklik nedeniyle talebinizin yeniden değerlendirilmesinin talep edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. bilgilerinize rica ederiz. 
 Soru Tarihi:2014-01-18 12:51:00   Cevap Tarihi:2014-01-20 16:34:00

Soru: Aynı kişi adına aynı iş kolunda aynı mahallede yada aynı köyde farklı işyerlerine ayrı, ayrı mı ruhsatlandırılır? Yoksa bir ruhsat yeterlimi?     Cevap: Sayın Halil KAYABAŞI, Konfederasyonumuza ulaşan 29811 sayılı başvurunuz incelenmiştir. 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli başlıklı 8 inci maddesinde Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenleneceği, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenleneceği, işyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmeyeceği, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esas olduğu, Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmeyeceği, ruhsatta yer alan bilgilerin güncelleneceği, işyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılacağı, ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunlu olduğu, bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanacağı. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verileceği ve bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsatın iptal edileceği belirtilmektedir. Yine aynı Yönetmeliğin “Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri başlıklı 10’ uncu maddesinde Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtileceği, aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenleneceği belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak faaliyette bulunduğunuz/ bulunacağınız çalışma bölgenizin bağlı olduğu belediyeye başvurulması uygun olacaktır.Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2014-03-14 11:44:00   Cevap Tarihi:2014-03-19 16:35:00

Soru: Aynı işyerinde belediye ruhsatı ayrı kişi vergi levhası ayrı kişi adına olursa tapdk ruhsatıyla ilgili problem yasarmıyız    Cevap: Sayın Hakim GÜZEL, Konfederasyonumuza ulaşan 30788 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Perakende satış belgesi başvurusu yaparken Tütün mamulü perakende satış belgesi, alkollü içki perakende satış belgesi veya etil alkol perakende satış belgesi başvurusu esnasında tarafınızdan aşağıdaki belgeler talep edilmektedir. 1- Başvuru formu : Kurumun internet sitesinde (elektronik ortamda) doldurulacak ve çıktı alınacaktır. 2- T.C. Kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi : Başvuru sahibi gerçek kişiye ait olmalıdır. 3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği : İşyeri açma ve çalışma ruhsatında ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe yada müstakil tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı olan ruhsatlara istinaden tütün mamulü perakende satış belgesi veya alkollü içki perakende satış belgesi başvurusunda bulunulabilmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru sahibi adına düzenlenmiş olmalıdır. 4- Vergi mükellefiyet kaydına ilişkin yazılı beyan, (Başvuru formu içeriğinde beyan edilmektedir.) 5- Perakende alkollü içki satışı yapmak isteyenler için, mesafe şartına uygunluk yazısı. 6- Belge bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu : Kurum hesabına yatırılması gereken belge bedeli başvuru formunda gösterilecektir. Belge bedeli ödemesi havale vs. isimler altında herhangi bir ücret ödemeksizin Ziraat Bankası şubelerinden TAPDK Kurumsal Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası beyan edilerek yatırılacaktır. Havale veya EFT ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. * Belediye teşkilatı olmayan yerde ambalajında (kapalı) alkollü içki satışı yapacakların mülki amir tarafından düzenlenmiş uygun görüş yazısını haiz olmaları zorunludur. * Başvurularda ibrazı gerekli evrakın suretleri (fotokopileri) ancak ilgili görevli tarafından asıl suretin görülmesi ve aslına uygunluğunun kontrolünün ardından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmesi halinde kabul edilir. Aksi halde belgenin aslı veya noter onaylı sureti başvuru formuna eklenmek zorundadır. * Başvuru formunun her sayfası ayrı ayrı imza altına alınmalıdır. Bu bağlamda yukarıda talep edilen belgelerden de anlaşılacağı üzere satış belgesi başvuru yapılırken kişisel bilgiler talep edilmekte olup vergi kaydı ve işyeri açma ruhsatının aynı kişiye ait olması gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2014-05-28 20:25:00   Cevap Tarihi:2014-05-29 17:16:00

Soru: Bir hobi uygulama ve malzeme satış atölyesi açmak istiyorum. Ticari ve eğitim amaçlı olacak bu atölye için ne gibi ruhsat ve izin belgeleri gerekmektedir ? Açılacak işyeri için belirlenen kriterler ( alan m2 vs ) varmıdır ? nereden kimden öğrenebiliriz ? Saygılarımla     Cevap: Sayın Arzu KÖPRÜLÜ, Konfederasyonumuza ulaşan 34405 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’ nde yer alan şartların yerine getirilmesi ve daha sonra işyerinizin bağlı bulunduğu belediyeye başvurularak faaliyette bulunacağınız iş ile ilgili görüş alınması uygun olacaktır. Bilindiği üzere ruhsat verme yetkisi belediyelerde bulunmaktadır. Yine vergi kaydınızı gerçekleştirdikten sonra faaliyette bulunacağız ildeki esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine başvurmanız ve 5362 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda sicil ve oda kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. http://www.tesk.org.tr/tr/org/esobadres.php adresinden faaliyette bulunacağınız ildeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iletişim bilgileri yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.  
 Soru Tarihi:2015-04-08 15:20:00   Cevap Tarihi:2015-04-14 10:19:00

Soru: taksi duraginda hissem var koparatif büyük şehire baglanmadan önce araba sokabiliyorduk şimdi zorlaştirildi araba sokabilmem için ne yapmam gerekli     Cevap: Konuya ilişkin olarak üyesi olduğunuz Odadan veya Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu hukuk müşavirliğinden bilgi alabilirsiniz. Tel: 0312 231 71 06 
 Soru Tarihi:2016-04-23 22:20:00   Cevap Tarihi:2016-04-25 15:45:00

Soru: %50 Engelli Raporluyum.Tekel Bayii açmam halinde Sigara ve Alkollü içecek satışları için alacağım İzinler için TAPDK a Harç öder miyim? Saygılarımla    Cevap: Tütün alkol satışı yapacak engellilere, satış belgesi/harç konusunda muafiyet ve/veya istisna tanınmasına dair bir düzenleme mevzuatında bulunmamaktadır. 
 Soru Tarihi:2018-03-02 20:16:00   Cevap Tarihi:2018-03-12 13:27:00

! Sorunuza burada cevap bulamadıysanız lütfen aşağıdaki form aracılığıyla sorunuzu bize iletiniz !
 İlgili Konuyu Seçiniz :
 Adınız Soyadınız :
 Telefon Numaranız :
 E-Posta Adresiniz :
 Adresiniz :
 Sorunuz / İsteğiniz / Mesajınız :

Güvenlik Kodu  

: * Lütfen Yandaki Güvenlik Kodunu Buraya Giriniz.

Bu alan, teşkilatımızın ve esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını kısa sürede çözmek ve en kısa zamanda cevaplanmasını sağlamak için hazırlanmıştır.
           4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu kanun kapsamındaki başvurular için http://www.tesk.org.tr/tr/bilgi/ adresine başvurunuz.

TESK BİM  2008 - 2010